ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА

“ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД

ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ, С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ И СА СЪГЛАСНИ С ДЕФИНИЦИИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:

Туроператор / Турагент - юридическо лице с наименование „Травел Дийлс” ООД, с ЕИК 201556297, с адрес по изпълнение на дейността: област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, ул. Странджа No 52, тел. 02 / 985 4000, имейл адрес: info@deals.bg, притежаващо Удостоверение за регистрация, като Турагент и Туроператор с № РК-01-6773 и № РК-01-7171 заедно с валидна застраховка (съгласно закона за Туризма) със ЗД „Евроинс” АД, което по занятие предоставя туристически услуги (хотелско настаняване в Република България или чужбина, трансфери, допълнителни екскурзии, застраховки и др.), предмет на редовни и/или промоционални оферти, публикувани на deals.bg и/или в офисите на дружеството. Дейността бива контролирана от следните държавни органи: Комисия защита на потребителя - тел 0700 111 22; Сектор Туризъм, към Министерство на Енегретиката, Икономиката и Туризма – 02 / 940 73 03.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. “Травел Дийлс” ООД е ТУРОПЕРАТОР притежаващ Удостоверение за регистрация, като туроператор № РК-01-7171, както и ТУРАГЕНТ притежаващ Удостоверение за регистрация, като туроператор № РК-01-6773, който предлага и поддържа туристически, информационни, комуникационни системи за туристически услуги в интернет пространството, които съдържат предложения, информация и услуги на тема екскурзии, почивки, хотелско настаняване и други туристически услуги съгласно Закона за туризма.

1.2. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията, условията за извършване на организирано пътуване с обща цена и правила за работа на “Травел Дийлс” ООД с клиенти/потребители, както в качеството му на Туроператор, така и в качеството на Турагент.

1.3. “Травел Дийлс” ООД, в качеството си на Туроператор публикува всички свои и/или на негови партньори туристически предложения в електронната си информационна платформа, с водещи условия, права и задължения съгласно настоящите общи условия.

1.4. “Травел Дийлс” ООД, в качеството си на Турагент публикува всички партньорски туристически предложения, в електронната си информационна платформа, като за същите важат съответните правила и общи условия на организатора на туристическата услуга (Туроператор, Хотелиер и др.), публикувани в съответната оферта/предложение.

1.4.1. Сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейна DEALS.BG, собственост на и администриран от “Травел Дийлс” ООД.

1.5. Доставчик - физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционална оферта, публикувана на Сайта.

1.6. Стока/Услуга – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

1.7. Сделка – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.

1.8. Виртуален договор за продажба – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер/Купон, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.

1.9. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

1.10. Клиент/потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);

1.11. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

1.12. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

1.13. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.14. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

1.15. Кол център е централизирана система, която се използва за получаване и предаване на информация и съобщения чрез телефонна връзка. Системта е изградена с цел по - лесно администриране на входящите запитвания и по-качественото обслужване на интересите на клиент-потребителите.

1.16. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

1.17. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

1.18. Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

1.19. Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа , който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.

1.20. Промоционален Ваучер - електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и частично предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка и при доплащане на определена сума до пълния размер на цената на Стоката/Услугата (на стойността на покупката за определено количество Стоки/Услуги)

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

2.1. “Травел Дийлс” ООДпредоставя за ползване на потребителите Интернет-базирана информационна платформа за онлайн пазаруване на предлагани от доставчици и/или наематели (предоставящи) услуги и/или стоки, чрез Интернет сайта си „deals.bg”.

2.2. “Травел Дийлс” ООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до Интернет базирана информационна система за групово онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите, доставчиците и/или наемателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена.

2.3. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.

2.4. Интернет страницата (уеб сайтът) „deals.bg” е разработен и се менажира от „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД, с ЕИК 201556297, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Странджа" №52

2.5. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

2.6. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на „deals.bg” потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

2.7. Формата съдържа информация за името, име, фамилия, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на „deals.bg” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

2.8. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

3. ОТГОВОРНОСТ.

3.1. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.

3.2. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД ще дължат обезщетение на Потребителите/клиентите,

3.3. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

3.4. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

3.5. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

3.6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД и/или доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

3.7. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

3.8. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт „deals.bg”, като не носи отговорност при следните случаи:

· за всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;

· за вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД или трети лица, подизпълнители в сайта „deals.bg”;

· за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта „deals.bg”;

· ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;

· За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта „deals.bg”, независещи от „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД;

· За нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД;

· За вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия, от страна на други потребители на сайта „deals.bg”.

· потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната система на „deals.bg”. Когато потребителят промени потребителското си име, „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3.9. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

· да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

· да не се намесва в правилното функциониране на системата

· да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно „deals.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение;

· да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

· да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

· потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „deals.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „deals.bg”, без изричното разрешение на „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД.

4. УСЛОВИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ.

4.1. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

4.2. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява „deals.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

4.3. С поръчката и плащането на цената Потребителят сключва договор с Рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от Рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с Потребителя.

4.4. При закупуване на Ваучер Потребителя има възможност да заплати посредством извършване на превод чрез един от изчерпателно изброените в сайта начини, а именно: EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, Банков път и кредитни карти.

4.5. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG.

4.6. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД обработва заявката за плащане, а Потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в „deals.bg”.

4.7. Ако по някаква причина дадена оферта не се усъществи поради причини извън патримониума на Потребителя, то същият получава обратно платената сума от Рекламодателя.

5. УСЛУГИ НА ТУРОПЕРАТОРА

5.1. Предлаганите от Туроператора, чрез портала и/или на място туристически услуги са:

-eкскурзии и почивки с автобус и/или със самолет;

- хотелски резервации;

- рекреация.

5.2. Клиента може да закупи избраната от него туристическа услуга, чрез интернет портала, находящ се на следния адрес: Deals.bg .

5.3. Туристически Ваучер

· туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм, като същият ще се издава като електронен документ по смисъла наЗакона за електронния документ и електронния подпис.

· електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73, ал. 5 от ЗТ;

· туристическият ваучер се издава на туриста, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга, както и предоставяне на всички необходими данни от туриста касаещи туристическата услуга, но винаги след сключване на договора по чл. 82, ал. 1. от ЗТ, който договор се счита за сключен като електронен документ чрез средствата на информационната платформа, с потвърждение и съгласие чрез извършване на дължимото от туриста първо плащане.

· в случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на туроператора след успешно приемане на условията на туроператора по конкретната оферта, плащане и предоставяне на всички необходими и изискани данни касаещи туристическата услуга, като след кумулативно изпълнение на горните, ваучерът се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от клиента.

· за получаването на електронния туристически ваучер туристът или туристическият агент е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия, чрез активиране на изпратения линк в електронната поща, използвана за регистрация в системата и/или закупуване на туристическата услуга.

5.4. За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът - издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

6 . ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ.

6.1. Общи условия – хотелско настаняване, направено чрез Туроператора.

· записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва чрез информационната/резервационна платформа deals.bg. Направената от клиент/потребител резервация има валидност и обвързваща функция само след съгласие с настоящите общи условия и условията на туристическата услуга и извършване на дължимото от туриста първо плащане.

· Туроператорът предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в предвидения размер или пълната сума, по банков път по посочена банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от потребителя към туроператора са за сметка на потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.

· В всички случаи на плащане, било то чрез централизирани, уеб-базирани системи за разплащания, по банков път или на каса чрез платежни услуги (Изипей, Фаст Пей и др.), резервацията и гарантираността по нея, ще бъде от момента на заверяване на сметката на Туроператора/Тур агента с платената сума, като през периода на обработка на плащането от гореописаните до периода на заверяване на сметката, Туроператора/Тур агента не носи отговорност в случай на изчерпване на свободните места за избраната туристическа услуга.

· В случай на изчерпване на свободните места по заявените туристически услуги през периода на обработка на плащането до заверяване на банковата сметка, Туроператорът/Турагентът ще завери профила на клиента с платената сума, като същият може да я използва за закупуването на други предлагани услуги или да заяви възстановяването и.

· В случай, че е платено капаро, остатъкът трябва да бъде заплатен в срок, посочен в резервацията. Ако остатъкът не бъде заплатен в този срок, резервацията се счита за анулирана и потребителят губи платеното капаро.

· След заплащане (частично или пълно) на съответната резервация (туристическа услуга), тя е обвързваща за страните. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията.

· Извършването на резервация в рамките на 7 календарни дни преди планираната дата за туристическата услуга, е възможна само при наличие на свободни места, като в този случай потребителят следва с резервацията да заплати пълната стойност на резервираната туристическа услуга, за да същата да се счита за обвързваща страните.

· Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите общи условия, както и изрично във всяка резервация. Същите са съобразени с норамтивата в Р. България, политиката на предоставящия туристическата услуга и Туроператора.

· В случай на анулация на резервация, същата следва трябва да бъде направена в писмен вид в офиса на Туроператора.

· Крайната цена на резервацията, нейните допълнителни условия, включени пакети и др. ще са посочени изрично във всяка една оферта поотделно.

· В случаи на специални изисквания, извън оферираните от Туроператора, ще се потвърждават при възможност от подсигуряване на място. Ако тези допълнителни изисквания, изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място.

· Категоризацията на туристическите обекти за настаняване, са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, са осигурени от самите хотели.

· Туроператора не носи отговорност, за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.

· Туроператорът не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

· Клиентът/Потребител (туристът) има право да предяви рекламация в срок до две години след ползване на туристическата услуга, но не по късно от 14 (четиринадесет) дни от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията е в писмена форма, редовно връчена на Туроператора. За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване от външни доставчици на услуги, Туроператорът не носи отговорност. Всички други условия съгласно настоящите Общи Условия.

6.2. Общи условия – хотелско настаняване, направено чрез Турагента.

· Записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва чрез информационната/резервационна платформа deals.bg. Направената от клиент/потребител резервация има валидност и обвързваща функция само след съгласие с настоящите общи условия, плащане и издаване на ваучер от потребителя.

· Ваучера се издава от името на доставчика/организатора на туристическата услуга.

7. ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ.

7.1. Общите условия – екскурзии и почивки, направени с Туроператора.

Условия и необходими документи.

· По програмите, които включват страни извън Европейския Съюз, всички клиенти/потребители (туристи) следва да имат валиден задграничен паспорт, със срок на валидност не по малко от 6 (шест) месеца към датата на връщане от туристическата услуга.

· По програмите, които включват само страни членки на Европейския Съюз, всички клиенти/потребители (туристи) следва да имат валидна лична карта със срок на валидност не по малко от 6 (шест) месеца към датата на връщане от туристическата услуга.

· По всички програми, деца под 18 г. следва да имат валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

· За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация на български и Английски език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. При необходимост и по усмотрение на компетентните органи, може да се наложи да се представят и копия, поради което следва да се носят по време на програмата.

· Препоръчително за програмите в Европейския Съюз - Европейска здравна карта.

  • При необходимост спрямо дестинацията – Виза.

· Всички други документи, съгласно условията на съответната оферта.

8. РЕЗЕРВАЦИЯ, СРОК.

8.1. Сроковете за резервация са в зависимост от съответната програма, като в общият случай срокът за записваме е считано от датата на публикуване на офертата в информационната платформа, до седем дни преди датата на заминаване (ако има свободни места и спецификата на програмата позволява това).

8.2. За сключване на договор, е необходимо представянето на необходимите съгласно настоящите общи условия и спецификата на програмата данни, както и да се заплати според датата резервационен депозит или пълната стойност на пътуването.

8.3. При наличие на свободни места и възможности спрямо програмата записване се извършва и след посочените срокове.

9. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

9.1. Плащането на цената може да се извърши еднократно или разсрочено, по банков път или с кредитна/дебитна карта, онлайн чрез информационната платформа на Туроператора, както и на касите на съответните платежни институции обявени в информационната платформа.

9.2. Възможностите за разсрочено плащане са посочени подробно за всяка оферта/програма отделно.

10. ФОРСМАЖОР, НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРЪТ.

10.1. За такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства.

10.2. Също и като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

10.3. В случаи на предходните, Туроператорът си запазваме правото (без да носи отговорност и да дължи неустойка) на разместване на елементи и промени в програмата според конкретно възникналата ситуация.

10.4. Минимален брой туристи за реализиране на планувано пътуване. В определени случаи за осъществяване на туристическата услуга и за спазване на ценовите условия се изисква наличието на минимален брой туристи. Техният брой, както и крайният срок за уведомяване на потребителя в случай на недостатъчен брой туристи, се определя в договора за туристическа услуга.

11. ПРОМЕНИ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ.

11.1. Потребител/Ползвателите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребител/Ползвателя.

11.2. Потребител/Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

11.3. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които търговецът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител/Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Потребител/Ползвателя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

- за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

- за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

11.4. В случай, че Потребител/Ползвателят упражни правото си на отказ, Травел Дийлс ООД се задължава да му възстанови в пълен размер платените от суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребител/Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребител/Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребител/Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това търговеца.Платените суми се изплащат на Потребителя по същия метод на плащане, по който в направено плащането към Травел Дийлс ООД, освен в случаите на касово плащане, когато сумите биват възстановявани по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка.

11.5. Всички промени и откази от пътуване следва да се заявяват и извършват лично от потребителя съгласно действащите нормативи в Р. България, като се представят в писмена форма.

11.6. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, са изрично посочени подробно за всяка оферта/програма отделно.

11.7. Общи неустойки, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, валидни в случай, че няма изрични такива в самата оферта/програма, както следва:

- до 60 (шейсет) дни преди датата на заминаване – 10 (десет) % от основната цена на пътуването;

- от 30 (тридесети) до 15 (петнадесети) ден преди датата на заминаване – 50 (петдесет) % от общата цена на пътуването;

- от 14 (четиринадесетия) ден до деня на заминаването – 100 (сто) % от общата цена на пътуването.

12. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ

12.1. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. Туроператорът не носи отговорност за тяхното качество и навременност. В тези случаи, административна, материална и морална отговорност пред туриста носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между тях са налични в съответните документи обуславящи и конкретизиращи техните взаимоотношения.

12.2. Туроператорът не носи отговорност при промяна цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.

12.3. Туроператорът не носи отговорност пред туриста, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата. Отговорността на Туроператора е в осигуряването правото на сключване на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.

12.4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на потребителя от или в съответната държава, Туроператора не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване, в това число и разходи и услуги по връщането на туриста в съответната изходна дестинация.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

13.1. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или на Общите условия към договорите за туристически услуги или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните по договор за посредничество при сключване на договор за туристическа услуга, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

13.2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

13.3. Ползването на информационните платформи (сайтове) на Туроператора от потребителя, представлява приемане на всички правила, условия и указания. С поставяне на отметка, срещу Общи условия на Туроператора, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на „Травел Дийлс” ООД, с ЕИК 201556297 отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 01.10.2016г.